Scroll to Content

De leefconsulent werkt vanuit een centrale organisatie die de Leefabonnementen coördineert; WIJ 2.0. In Groningen werken momenteel Het Zorgloket, Centrum voor Jeugd en Gezin en Stip-informatiepunten samen onder de naam WIJ Groningen. In de Oosterparkwijk zijn ‘WIJ-teams’ werkzaam. Bij de WIJ-teams kun je terecht voor hulpvragen omtrent ondersteuning, zorg, ontmoeting en activiteiten. De medewerkers van WIJ-teams zijn ervaren professionals en getrainde cliëntondersteuners. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Care2Share stelt voor om de huidige WIJ-teams te versterken en te transformeren tot WIJ 2.0; een onafhankelijke organisatie die alles omtrent het Leefabonnement coördineert. De WIJ 2.0 leefconsulent heeft de mogelijkheden om zorg en ondersteuning in te zetten die vanuit de volgende wetten beschikbaar is: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Participatiewet, Woningwet en Welzijn. Als er behoefte is aan zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz, bijvoorbeeld verpleeghuiszorg) of Zorgverzekeringswet (Zvw, bijvoorbeeld wijkverpleging) dan begeleidt de leefconsulent de bewoner bij het aanvragen van deze zorg (bij het Centrum Indicatiestelling Zorg voor de Wlz, en de thuiszorgorganisatie voor de wijkverpleging).Vanuit WIJ 2.0 worden via het Leefabonnement alle instanties en leveranciers betrokken waarmee de leefconsulent de abonnementsvraag van de bewoner realiseert. Hierin hebben (zorg)aanbieders, verzekeraars, corporaties en de gemeente afspraken gemaakt met WIJ 2.0, hoe ze omgaan met de levering en financiering van zorg, ondersteuning en andere onderdelen uit het Leefabonnement. WIJ 2.0 wordt een onafhankelijke organisatie die gemandateerd is door de betrokken organisaties om het Leefabonnement te coördineren en uit te voeren. Dit betreft vooralsnog alleen de zorg en ondersteuning die onder het gemeentelijk domein vallen, zoals Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Welzijn. De financiering en levering van Wlz- en Zvw-zorg wordt op dit moment buiten WIJ 2.0 gehouden om het geheel niet te complex te maken. Echter, de leefconsulent vervult voor de Wlz en Zvw nadrukkelijk wel een rol bij de aanvraag van zorg voor de zorgbehoevende.

De WIJ 2.0 leefconsulent verzorgt in afstemming met de bewoner het gehele proces van aanvraag tot en met levering. Daarmee ontzorgt de consulent de zorgbehoevende en zorgt er tegelijk voor dat de betrokken organisaties en instanties kunnen blijven doen waar ze goed in zijn. Ook na levering van de zorg en ondersteuning blijft de consulent in contact met de bewoner, zodat – indien nodig – aanpassingen kunnen worden gedaan op basis van een veranderende behoefte. Voor de bekostiging van WIJ 2.0 en de leefconsulent kunnen bestaande middelen voor cliëntondersteuning uit de Wlz en Wmo worden gebruikt.

De abonnementskosten van het Leefabonnement zijn afhankelijk van de mate waarin een beroep wordt gedaan op de verschillende vormen van zorg, diensten en ondersteuning. Dit is vergelijkbaar met het betalen van de huidige eigen bijdrage bij het afnemen van zorg. In een online omgeving en/of een maandelijks schriftelijk overzicht kan de bewoner inzien hoe het abonnement is samengesteld, hoe de financiën zijn geregeld en welke uitgaven zijn gedaan en gepland staan. De bewoner krijgt inzicht, duidelijkheid, en houdt grip op de situatie. De dienstverlening wordt zo nauwkeurig op de behoefte van de bewoner afgestemd.

Lees verder bij het volgende onderdeel: Personen, organisaties, wetgeving en ruimtelijke context met elkaar verbonden