Scroll to Content

Voor specifieke onderdelen binnen het Leefabonnement geldt dat er een investering noodzakelijk is om de beoogde voorzieningen, diensten of producten in de Oosterparkwijk aan te kunnen bieden. Hierbij gaat het om de pluswoningen, maar ook om voorzieningen als het Ambachtshuis en de publieke hoekpanden. Om voor de lange termijn genoeg zekerheid te bieden voor de houdbaarheid van deze voorzieningen wordt een waarborgfonds opgericht: het Oosterparkfonds. De abonnementskosten voor het Leefabonnement komen in het Oosterparkfonds samen en worden vervolgens voor diverse doelen ingezet. Het fondsbeheer is in handen van WIJ 2.0. Het voordeel van het fonds is dat de cashflow, en hiermee de financiering van het concept wordt geborgd. De overheid kan namelijk garantstellingen afgeven. Op het moment dat het fonds in mindere tijden minder inkomsten ontvangt en een tekort dreigt, zal de garantstelling inwerking treden. Voor het afgeven van een garantstelling geldt in de meeste gevallen dat de overheid en initiators van een fonds overeenkomstige belangen hebben. In dit geval is dat het belang om bewoners in de Oosterparkwijk langer, prettig thuis te laten wonen in een man-made blue zone. Een ander voordeel is dat ook andere financieringsstromen, zoals subsidies (bijvoorbeeld Stadjerspas.nl) en crowdfundingsacties kunnen worden gekoppeld aan het Oosterparkfonds.

De basis: wie doet er mee met het Leefabonnement?
Cruciaal in de financiële onderbouwing, en uiteindelijk ook de slagingskans van het concept, is de participatiegraad. Voor de businesscase zijn hiervoor aannames gedaan. Door leeftijdscategorieën op te stellen en het aantal personen in die categorieën te vertalen naar het aantal huishoudens, hebben we een idee wat de samenstelling is van de wijk. Dit geeft ons inzicht in de potentiële doelgroep die volgens ons behoefte heeft aan het Leefabonnement. Door deze nauwkeurige afstemming op de (huishoud)samenstelling van de Oosterparkwijk kan naar een wijk-specifieke oplossing worden toegewerkt. In de onderstaande tabel zijn de huishoudens op basis van leeftijdscategorieën samengevoegd. Hiervoor is vervolgens een aanname gedaan om een inschatting te maken van het aantal Leefabonnementen dat gedurende de komende jaren wordt afgesloten. Zo is de inschatting gemaakt dat bijvoorbeeld 25% van alle bewoners van de Oosterparkwijk, in de leeftijdscategorie 80-89 jaar, tussen 2018 en 2022 een Leefabonnement afsluit. Dit zijn grotendeels zorgbehoevenden en alleenstaanden.

Onze uitgewerkte businesscase geeft inzicht in de haalbaarheid van cruciale onderdelen uit het Leefabonnement die vragen om extra investeringen. Wilt u meer informatie over de businesscase achter Care2Share dan kunt u contact met ons opnemen.

Lees verder bij het volgende onderdeel: Zelf-regie in een inclusieve samenleving